Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie
w okresie pandemii obowiązujący od 01.09.2020r. do odwołania

Podstawa prawna:

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

1.     Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają
 na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

2.     Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci w wyznaczonym miejscu.

3.     Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci przebywają w wyznaczonej strefie szkoły
 oraz przestrzegają zasad sanitarnych i zachowują dystans społeczny min. 1,5 m.

4.     Rodzice i opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa –  maseczka/przyłbica).

5.     Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej.

6.     Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i dezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej oraz zakrywać usta i nos. Maseczki będą także obowiązkowe na wszystkich przerwach do momentu wejścia do sali na daną lekcję.

7.     Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji. W razie konieczności wizyty w szkole rodziców należy wcześniej umówić się poprzez wychowawcę lub sekretariat.

8.     W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych oraz poprosić o poinformowanie szkoły w sprawie wyników konsultacji lekarskiej. Wychowawcy zobowiązani są do posiadania aktualnych telefonów rodziców/opiekunów oraz wypracowania form szybkiej z nimi komunikacji (minimum 2 numery telefonu).

9.     Uczeń odizolowany przebywa w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w termometr bezdotykowy pod opieką pracownika szkoły wskazanego przez dyrektora do momentu pojawienia się w szkole rodziców/opiekunów prawnych, utrzymując odległość minimum   2 m.  Pomieszczenie to znajduje się na parterze budynku. W przypadku długotrwałego braku kontaktu
z rodzicami/opiekunami dyrektor szkoły powiadamia służby medyczne.

10. Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach, którzy przebywają na dolnym i górnym korytarzu oraz klasy VII
 i VIII w sali gimnastycznej. W miarę możliwości pogodowych zaleca się spędzanie przerw na świeżym powietrzu. Podczas wchodzenia do szkoły unikać tłoku, zachowując odległość 1,5 m od osoby. Unikać przytulania się do innej osoby, podawania ręki, gromadnego podchodzenia do biurka nauczyciela.

11. Uczniowie oraz nauczyciele szkoły nie wchodzą na teren oddziału przedszkolnego.

12. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

13. Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie dezynfekowane. Nie używa się  pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować. Zaleca się, aby dzieci nie pożyczały i zamieniały się przyborami szkolnymi, jedzeniem i napojami.

14. Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są minimum raz dziennie. Po każdej lekcji należy wietrzyć klasę. Podczas dogodnych warunków pogodowych prowadzić lekcje przy otwartym oknie. Unikać powstawania przeciągów.

15. Zalecane jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą (m.in. piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka).

16. Nauczyciel zobowiązany jest do organizacji zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów
ze sobą. Do regulaminu zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów.

17. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.

18. Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole.

19. Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie placówki w tym rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych.

20. Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników.

21. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

22. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lud czyszczenie z użyciem detergentu.

23. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane przez dyrektora szkoły.

24. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji.

25.  Zużyte maseczki i rękawice należy wrzucać do wyznaczonego pojemnika, ustawionego przy pomieszczeniu gospodarczym.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez gorączki oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są poinformowani, że:

1.     W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
 z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2.     Pracownik będący na stanowisku pracy, u którego wystąpiły niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych, zgłasza ten fakt dyrektorowi, bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

3.     Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4.     W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Uwagi końcowe

Szkoła także przygotowała możliwość wprowadzenia nauczania hybrydowego dla kl. V-VIII w sytuacji wystąpienia takiej konieczności.

Liczymy na Państwa współpracę w zakresie bezpiecznej organizacji pracy, nauki oraz przestrzegania wytycznych ME, MZ i GIS tak, aby nasi uczniowie mogli czuć się w szkole bezpiecznie.


Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE RODZICA

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ja niżej podpisany/a:

…………………………………………………………………………………………………

( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że:

  1. Moja córka/ mój syn:

            …………………………………………………………………………………………

( nazwisko i imię dziecka)

 w ostatnich 14 dniach nie miał/a  kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia
nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

  1. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
  2. Posiadam wiedzę  o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin.
  3. Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że
    na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
  4. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
  5. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

     …………………………………                                                   …………………………………                miejscowość, data                                                                                   podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                  


Załącznik nr 2 – DEKLARACJA RODZICA

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisana/podpisany:

……………………………………………………………………………………………….

 oświadczam, że zapoznałem/łam z Regulaminem organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie w czasie pandemii
 i zobowiązuję się do jego przestrzegania:

1) przyprowadzania do placówki tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, duszności, wysypki, bólu gardła, bóli mięśni, utraty węchu, smaku, biegunki.

2) natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w szkole.

 Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pielęgniarkę, nauczyciela, pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły z użyciem bezdotykowego termometru.

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19
w moim najbliższym otoczeniu.

     …………………………………                                                    …………………………………

                miejscowość, data                                                                                   podpis rodzica/opiekuna prawnego