Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) – zwanym dalej „RODO” informuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie, ul. Odolanowska 42, 63-421 Przygodzice zwany dalej „Administratorem”. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych zwanego dalej „IOD”.
  2. Kontakt do IOD: Adwokat Grzegorz Szwoch z Zespołem – Kancelaria Prawno Dochodzeniowa Ultima Ratio Sp. z o.o. 63-200 Jarocin, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4, biuro@profesjonalni-prawnicy.pl, tel. 535 291 495.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1c RODO, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, a także wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
  7. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.