Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Deklaracja dostępności dotyczy Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie. Szkoła zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spczarnylas.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-13.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-27.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spczarnylas.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Planowana jest przebudowa strony internetowej pod kątem dostosowania jej zasobów do standardów WCAG2.1.

  • Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.
  • W budynku brak urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth.
  • Brak niektórych opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
  • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr Urszula Pawłowska, sekretariat@spczarnylas.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 733 50 09, faksem 62 733 50 09 lub listownie Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie ul. Odolanowska 42, 63-421 Przygodzice. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie ul. Odolanowska 42 mieści się:

·         w dwukondygnacyjnym budynku dydaktycznym – przy drugim wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, 4 sale lekcyjne, toalety, gabinet pielęgniarki, pokój nauczycielski

·         sali gimnastycznej – dwa podjazdy dla osób z niepełnosprawnością, toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych, łazienki
 z natryskami, szatnie, pomieszczenie dla nauczyciela, magazyn sprzętu sportowego

·         miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed szkołą