Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Przygodzice zaprasza do udziału w programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Ruszył nabór na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Przygodzice na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w Gminie Przygodzice, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz oprogramowania, które przekazane będą dzieciom i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

 

Wypełnione i podpisane oświadczenia dotyczące udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, należy składać w Referacie Ochrony Środowiska
i Promocji w Chacie Regionalnej, ul. PTR 1, 63-421 Przygodzice w terminie do 29 października 2021r. 

Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Informacje dodatkowe:

  1. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom pełnoletnim na następujących warunkach:
  • przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia pełnoletniego,
  • opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,
  • opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Gminy Przygodzice.
  1. Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 lub 2021, komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenia:

  1. Załącznik 1 – oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.
  2. Załącznik 2 – oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,
  3. Załącznik 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr